شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن در نظر دارد بُلسن جوش های گالوانیزه [گُل میخ] و گِل بُلسن های [حلقه سرامیکی] مورد نیاز خود را طبق شرایط ، استاندارد و اسناد بارگذاری شده پیوست، از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید . تأمین کنندگان و فروشندگان اقلام فوق می توانند برای شرکت در مناقصه ، اسناد مربوطه را از اینجا  و یا با مراجعه حضوری دریافت نمایند[ نشانی : زنجان – جاده فرودگاه – شهرک صنعتی اشراق – انتهای خیابان سهروردی یک – واحد بازرگانی]  . 

 نکات مهّم

: (1) شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن در قبول و یا رد پیشنهادهای رسیده مختار است .

 (2) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه اسـت. 

 (3) میزان ســپرده مناقصه پنج درصد ارزش برآوردی کل محموله تعیین شده است .

 (4) مهلت ارسـال پیشـنهاد (حاوی سـپرده) تـا تـاریخ1402/4/31می باشد [ شماره های تماسِ با شرکت کوشکن  : 5 – 02432221100  /  پیام رسان ایتا (واحد بازرگانی) :  09022341102 ]   

دریافت اسناد مناقصه

دریافت فرم شناسایی تامین کننده