جشنواره ملی نوآوری محصول

حضور شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن در جشنواره ملی نوآوری محصول و دریافت تندیس تولیدکننده برتر سال 98